Držiaky na bicykle

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti

VAMOT, s.r.o.
so sídlom Vítkov – Budišovská 908, PSČ 749 01
IČ: 27838757 DIČ: CZ27838757
zapísanej v obchodnom registri vedenom pri Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 31078
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese:
http://www.tazne-zarizeni-vamot.cz/

POJMY

Kupujúci = spotrebiteľ alebo podnikateľ

Kupujúci spotrebiteľ (či iba spotrebiteľ) = osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (na rozdiel od predávajúceho) ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Kupujúci (ktorý nie je spotrebiteľom) = podnikateľ. Za neho sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo podobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná menom alebo na účet podnikateľa.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti VAMOT s.r.o, so sídlom Vítkov, Budišovská 908, PSČ 749 01 , identifikačné číslo: 27838757, zapísanej v obchodnom registri vedenom pri Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 31078, (ďalej len „predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese https://www.vamot.cz (ďalej len „webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu").

1.1. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve alebo objednávke (ďalej len „kúpna zmluva"). Odchylné dohovory v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.2. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú obmedzené práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
1.3. Ako spotrebiteľ máte právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu zo zmluvy.

2. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Predávajúci sa vzdáva akejkoľvek zodpovednosti za tlačové či textové chyby a za chybné či neúplné údaje uvedené na webových stránkach. Pre výber správneho tovaru predávajúci odporúča kupujúcemu overiť jeho kompatibilitu s vozidlom v návode na inštaláciu tovaru a v pokynoch pre prevádzku vozidla.
2.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovaru, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru ostávajú v platnosti po čas, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
2.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje rovnako informácie o výdavkoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o výdavkoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.
2.4. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
2.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu),
2.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka").
2.5. Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, oboznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.
2.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané výdavky na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).
2.7. Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky má platnosť pätnásť dní.
2.8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim odoslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
2.9. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, odošle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho pozmenenú ponuku s uvedením možných variantov objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.
2.10. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty.
2.11. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Výdavky vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (výdavky na internetové pripojenie, výdavky na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto výdavky sa nelíšia od základnej sadzby.

3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Cenu tovaru a prípadné výdavky spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

3.1.1. v hotovosti v prevádzkarni predávajúceho na adrese sídla predávajúceho;
3.1.2. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
3.1.3. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2800314461/ 2010, vedený pri spoločnosti Fio Banka (ďalej len „účet predávajúceho");
3.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu rovnako aj výdavky spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj výdavky spojené s dodaním tovaru.
3.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho preddavok alebo inú podobnú platbu.
3.4. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prebierke tovaru.
3.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
3.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny alebo jej časti ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
3.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru - vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a odošle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
3.8. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak zistí, že bol tovar ponúkaný za chybnú cenu. V takom prípade musí kupujúceho o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy a objednávka bude predávajúcim stornovaná.

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

4.1. Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

4.1.1. o dodávke tovaru, ktorého cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
4.1.2. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený na želanie kupujúceho spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
4.1.3. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiesený s iným tovarom,
4.1.4. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci spotrebiteľ z obalu zložil a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
4.2. Predávajúci je povinný kupujúcemu spotrebiteľovi vrátiť čiastku plne zodpovedajúcu cene tovaru do 5 dní po prevzatí tovaru. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu kompletný, najlepšie v pôvodnom obalu, nesmie vykazovať známky opotrebenia alebo poškodenia. Výdavky vrátenia tovaru nesie kupujúci spotrebiteľ.
4.3. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovaru je predávajúci oprávnený jednostranne zarátať proti nároku kupujúceho spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebený alebo čiastkovo spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej.
4.4. Predávajúci je oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim spotrebiteľom už pri vrátení tovaru kupujúcim spotrebiteľom alebo iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci spotrebiteľ bude súhlasiť. Ak odstúpi kupujúci spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu spotrebiteľovi skôr, ako mu kupujúci spotrebiteľ tovar vráti.

5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

5.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné výdavky spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prebrať tovar pri dodaní.
5.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť výdavky spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. výdavky spojené s iným spôsobom doručenia.
5.4. Pri preberaní tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu preberať.
5.5. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je objednaný tovar, ktorý je dostupný skladom, predávajúcim expedovaný najneskoršie deň nasledujúci po dni objednania. O termíne dodania tovaru, ktorý nie je skladom, bude kupujúci informovaný telefonicky alebo písomne. Za miesto určené kúpnou zmluvou na prebierku tovaru dopravcovi platí sklad predávajúceho na adrese jeho sídla.
5.6. Ak predá predávajúci dopravcovi vec na prepravu ku kupujúcemu v mieste určenom kúpnou zmluvou, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody predaním veci dopravcovi v tomto mieste, a ak nebolo miesto dohodnuté, predaním prvému dopravcovi pre prepravu do miesta určenia.
5.7. Pokiaľ nie je dohodnuté odlišne, sú ťažné zariadenia dodávané bez elektroprípojky. Príslušná univerzálna alebo typová elektroprípojka sa objednáva samostatne.

6. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

6.1. Pokiaľ má preberaný tovar v čase, kedy kupujúci vec prebral, nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa na zvyčajný alebo dohodnutý účel, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo aj predzmluvným parametrom), ide o chyby tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

6.2. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci spotrebiteľ požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
6.3. Ak sa prejaví chyba v priebehu šiesti mesiacov od preberania tovaru kupujúcim spotrebiteľom, berie sa to tak, že vec bola chybná už pri preberaní.
6.4. Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho spotrebiteľa vyhovieť, pokiaľ preukáže, že kupujúci spotrebiteľ pred preberaním o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.
6.5. Kupujúci podnikateľ je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorú mala vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, aj keď sa prejaví až neskoršie. Právo kupujúceho podnikateľa zakladá aj chyba neskoršie vzniknutá, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.
6.6. Kupujúci je povinný oznámiť chybu predávajúcemu bez zbytočného odkladu potom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť.
6.7. V tejto lehote je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať pri chybe, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o chybu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú):
6.7.1. odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci
6.7.2. bezplatné odstránenie chyby opravou
6.7.3. vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy
6.8. Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala.
6.9. Pri chybe, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o chybu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú), má kupujúci spotrebiteľ nárok na odstránenie chyby alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
6.10. Ak sa objavila odstrániteľná chyba po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú chybu alebo štvrtá pre odlišné chyby) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci spotrebiteľ uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, na výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
6.11. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci pri predávajúcom na adrese jeho sídla. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci preukázateľne uplatní pri kupujúcom svoje právo z chybného plnenia.
6.12. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ku ktorej došlo v dôsledku bežného opotrebenia alebo nesprávneho, resp. nevhodného používania výrobku, či z dôvodov, kedy boli na tovar kladené neúmerné požiadavky (napr. preťažovanie nákladu vozidla alebo prívesu).
6.13. Predávajúci rovnako nezodpovedá za škodu v prípade, kedy bol predmet kúpnej zmluvy zmenený spôsobom, ktorý nebol výrobcom schválený, ani za chybu spôsobenú použitím (montážou) nevhodného výrobku na konkrétny automobil.
6.14. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

7.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje").
7.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim rovnako ako aj na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.
7.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, na svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene v svojich osobných údajoch.
7.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám.
7.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
7.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
7.8. V prípade, že by sa kupujúci nazdával, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 8.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
7.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
7.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
7.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu predať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu výdavky nezvyšné na poskytnutie informácie.

8. DORUČOVANIE

8.1. Oznámenia týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, najmä týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musia byť doručené poštou formou doporučeného listu, ak nie je v kúpnej zmluve alebo vzájomnou dohodou strán stanovené inak. Oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpeniu od zmluvy urobeného kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, pokiaľ je oznámenie kupujúcim v lehote pre odstúpenie odoslané.

8.2. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého preberanie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej lehote alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.
8.3. Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú na užívateľskom účte kupujúceho alebo uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

9. SPROSTREDKOVANIE MONTÁŽE

9.1. Spotrebiteľ má možnosť objednať si na internetovej stránke dodávateľa umiestnenej na adrese www.vamot.cz montáž ťažného zariadenia a elektroprípojky na nezávislom montážnom pracovisku.

9.2. Ceny uvedené za montáže sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od skutočného stavu vozidla, napr. po nehode, úprave, oprave, s nadmernou koróziou podvozka apod. Pokiaľ dôjde ku zmene ceny, bude o jej výške spotrebiteľ informovaný montážnym pracoviskom pred začatím montáže.
9.3. Dodávateľ zaručuje, že je montážne pracovisko odborne spôsobilé na montáž ťažného zariadenia a má s touto činnosťou preukázateľnú prax a skúsenosti. Každé montážne pracovisko zaradené medzi partnerské servisy dodávateľa bolo dodávateľom navštívené a preverené.
9.4. Dodávateľ zaručuje, že montážne pracovisko disponuje poverením k montáži ťažných zariadení dodávaných dodávateľom v zmysle predpisov ministerstva dopravy pre prihlásenie do evidencie vozidiel na dopravnom odbore príslušného úradu bez povinnosti návštevy STK.
9.5. Montážne pracovisko bude telefonicky alebo elektronickou poštou kontaktovať spotrebiteľa cca do 4 hodín po zakúpení a uhradení ceny tovaru.
9.6. Termín montáže bude podľa možností montážneho pracoviska stanovený podľa zadaného preferovaného termínu v objednávke alebo, ak to nebude možné, najneskoršie do 10 dní v dohodnutom náhradnom termíne.
9.7. Dodávateľ na základe internetovej objednávky zaistí na trovy spotrebiteľa prepravu zakúpeného tovaru do montážneho pracoviska. Spotrebiteľ si môže zvoliť vlastný odber tovaru a sám si zaistiť jeho doručenie do montážneho pracoviska.
9.8. Dodávateľ spotrebiteľovi zaručuje, že tovar doručený do montážneho pracoviska bude riadne uskladnený do času montáže, a ak dôjde k jeho strate alebo poškodeniu pred začatím montáže (pristavením vozidla k montáži), nahradí spotrebiteľovi kúpnu cenu alebo bezplatne dodá porovnateľný tovar.
9.9. Pri uplatnení požiadavky na náhradu škody spôsobenej montážnym pracoviskom je spotrebiteľ povinný spísať s montážnym pracoviskom zápisnicu o poškodení alebo strate tovaru a tu spoločne s požiadavkou na náhradu škody predať dodávateľovi.
9.10. Ak odstúpi spotrebiteľ do 14 dní od uzavretej kúpnej zmluvy na diaľku pred realizáciou montáže, postupuje sa podľa všeobecných obchodných podmienok dodávateľa. Spotrebiteľ je povinný o odstúpení od kúpnej zmluvy a o zrušení montáže informovať v dostatočnom predstihu montážne pracovisko. Dodávateľ zaistí prepravu vráteného tovaru od montážneho pracoviska do svojho skladu na trovy spotrebiteľa a tento výdavok uplatní v dobropise za tovar.
9.11. Spotrebiteľ berie na vedomie, že pokiaľ sa nedostaví v dohodnutom termíne na montáž, alebo si nedohovorí v dostatočnom predstihu (najmenej 3 dni pred dohodnutým termínom) s montážnym pracoviskom náhradný termín, sprostredkovanie montáže bude považované za zrušené a montážnemu pracovisku vzniká právo účtovať storno poplatok podľa vlastných obchodných podmienok.
9.12. Po realizácii montáže tovaru nie je možné od kúpnej zmluvy v 14dennej lehote odstúpiť.
9.13. Ak sa nedostaví spotrebiteľ na dohodnutú montáž bez toho, že by odstúpil od kúpnej zmluvy, a ak si nevyzdvihne na montážnom pracovisku osobne uskladnený tovar do 5 dní po dátumu termínu nerealizovanej montáže alebo dátumu, kedy bol montážnym pracoviskom vyzvaný na vyzdvihnutie tovaru, bude tovar na trovy spotrebiteľa odoslaný na adresu predávajúceho.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú obmedzené práva spotrebiteľa plynúce z obecne záväzných právnych predpisov.

10.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá/obmedzená platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
10.3. Ak ste spotrebiteľ a ak vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa s týmto sporom na Českú obchodnú inšpekciu (http://www.coi.cz/) za účelom mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskoršie do 1 roku odo dňa, kedy ste pri nás prvý raz uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.
10.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
10.5. Kontaktné údaje predávajúceho:
10.5.1. adresa na doručovanie: VAMOT s.r.o., Budišovská 908, 749 01, Vítkov
10.5.2. telefón: +420 730 513 740

Vo Vítkove dňa 7.4.2017

VAMOT s.r.o.